ระบบเก็บข้อมูล อุณหภูมิร่างกาย
ส่งระดับอุณหภูมิร่างกาย
ตัวอย่าง C000 N1000