โครงสร้างฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์โครงสร้าง ระเบียบคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้าง specต่างๆ รูปกิจกรรม

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มในการส่งซ่อม ติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ (file .pdf)

  2019-05-17

 • แบบฟอร์มในการส่งซ่อม ติดตั้ง วัสดุ ครุภัณฑ์ (file .doc)

  2019-05-17

 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ (สำหรับกรณีที่เคยมีการจัดซื้อวัสดุมาแล้วเท่านั้น)

  2019-02-21

 • แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการจัดซื้อ

  2018-08-22

 • รหัสพัสดุ หมวด ก (สำหนักงาน) และหมวด ข (งานบ้านงานครัว) PDF SP04

  2018-06-25

 • รหัสพัสดุ หมวด ก (สำหนักงาน) และหมวด ข (งานบ้านงานครัว) SP04

  2018-06-25

 • ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ (เริ่มใช้22/3/61)

  2018-03-22

 • ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ (เริ่มใช้22/3/61) PDF

  2018-03-22

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (PDF)

  2017-11-13

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (file Word)

  2017-11-13

 • รหัสพัสดุ SP01

  2017-10-30