การใช้บริการห้องเอ็กซเรย์

การใช้บริการห้องเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

กลุ่มงานรังสีวิทยา

v ผู้ให้ข้อมูล : คุณรมิดา ชื่นอารมย์   นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
                      คุณเมทินี แสวงทอง   นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

ความมุ่งหมายของแผนก : เปิดให้บริการรังสีวินิจฉัยทั้งในและนอกเวลาราชการ
ตำแหน่งที่ตั้ง   : ห้องเอกซเรย์มีทั้งหมด 4 พื้นที่ ดังนี้

v พื้นที่แรกห้องเอ็กซเรย์หมายเลข 6 (อาคารอำนวยการ) : เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยให้บริการในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกที่เป็นรถนั่ง รถนอน ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยใน โดยมีให้บริการต่างๆ ดังนี้

Ø บริการตรวจพิเศษทางรังสี (Fluoroscopy) เช่น การตรวจฉีดสีดูทางเดินปัสสาวะ(IVP) การตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง (BE) การตรวจกลืนแป้งดูหลอดอาหาร (BS) การตรวจดูท่อปัสสาวะในเด็ก (VCUG) เป็นต้น

Ø ห้องเอ็กซเรย์ทั่วไป สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รวมทั้งผู้ป่วยใน เปิดบริการตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Ø งานเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล สำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และผู้ป่วยวิกฤติ-ฉุกเฉิน

Ø การส่งภาพเอ็กซเรย์ผ่านระบบดิจิตอล (PACS) ยกเลิกระบบการใช้ฟิล์ม เพื่อให้ผู้ป่วยได้ภาพเอ็กซเรย์ที่รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาการค้นฟิล์มไม่พบ

Ø การขอรับ CD เอ็กซเรย์และผลเอ็กซเรย์ รวมทั้งการขอให้ลงข้อมูลแผ่น CD จากโรงพยาบาลอื่นลงระบบ PACS

Ø การตรวจอัลตราซาวด์ส่วนต่างๆ เช่น อัลตราซาวด์ช่องท้อง อัลตราซาวด์หญิงตั้งครรภ์ อัลตราซาวด์เส้นเลือด เป็นต้น

v พื้นที่ 2 ห้องเอ็กซเรย์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ : เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจที่อาคารเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด รวมทั้งห้องตรวจประกันสังคม

v พื้นที่ 3 ห้องเอ็กซเรย์หมายเลข 7 : เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีห้องตรวจต่างๆ ดังนี้
Ø เปิดให้บริการงานเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เช่น การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Brain scan) การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง (CT Whole abdomen) การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เส้นเลือดหัวใจ (CTA Coronary) เป็นต้น

งานตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (MRI)

งานตรวจเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)

พื้นที่ 4 ห้องเอ็กซเรย์นอกเวลา (อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเดิม)
v ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เฉพาะนอกเวลาราชการเท่านั้น

ขั้นตอนการรับบริการแผนกรังสีวิทยา
1. ยื่นหลักฐานใบสั่งเอ็กซเรย์ ที่เคาน์เตอร์ ลงทะเบียนช่อง 1 (ผู้ป่วยที่มีบัตรนัดให้ยื่นบัตรนัด)
2. ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ช่อง 1 ว่าต้องเปลี่ยนชุดหรือไม่ และเปลี่ยนอย่างไร
3. นั่งรอเรียกชื่อเพื่อรับการเอ็กซเรย์ ยังจุดนั่งรอตรวจ
4. หลังจากเอ็กซเรย์เรียบร้อย ผู้รับบริการจะได้รับใบแสดงหลักฐานการเอ็กซเรย์ ให้นำใบนี้กลับไปยังห้องตรวจที่ส่งเอ็กซเรย์ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านได้เอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้ว หรือนำไปยื่นยังห้องตรวจในวันที่แพทย์นัดฟังผล แล้วแต่กรณี

    หมายเหตุ:
    Ø ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองเครือข่ายต่างๆ หรือสิทธิ์เงินสด กรุณายื่นหลักฐานตรวจสอบสิทธ์ที่งานเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติก่อนทุกครั้ง
    Ø ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษหรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ หากต้องการเลื่อนนัด สามารถโทรมาเลื่อนนัดได้ที่เบอร์ 02-5481000 ต่อ 1412,1306 (ห้องเอ็กซเรย์) เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น
    Ø สำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องเอ็กซเรย์ทราบ ก่อนรับการเอ็กซเรย์