คลินิกศัลกรรมกรรม

วัน \ ห้องตรวจ
เวลา
Gen Surg
Neuro
Plastic
Vascular
Uro
จันทร์
เช้า 8.00 - 12.00 พญ.ชญสนุตม์ พญ.กษมา พญ.สราภรณ์ นพ.ธเนศ พญ.อังคณา พญ.จิราภรณ์
บ่าย 13.00 - 16.00 นพ.ทศพล
อังคาร
เช้า 8.00 - 12.00 นพ.สุรวุฒิ พญ.ชนันยา พญ.ภัทราภรณ์ พญ.ยุพธิดา นพ.พรชัย พญ.เบญจวรรณ นพ.ทศพล
พุธ
เช้า 8.00 - 12.00 พญ.ชญานุตม์ พญ.เปี่ยมรัตน์ พญ.ภัทราภรณ์ นพ.พรรักษา นพ.รัตนรัฐ นพ.ทศพล
พฤหัสฯ
เช้า 8.00 - 12.00 นพ.สุรวุฒิ พญ.ชนันยา พญ.ยุพธิดา นพ.รัตนรัฐ พญ.เบญจวรรณ พญ.จิราภรณ์ นพ.นันทวัฒน์
ศุกร์
เช้า 8.00 - 12.00 พญ.เปี่ยม พญ.กษมา พญ.สราภรณ์ นพ.พรรักษา นพ.พรชัย พญ.อังคณา นพ.นันทวัฒน์