วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

(To be National Health Authority in Occupational Medicine and International Standard Medical Center)

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับสากล โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. วิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่สังคม ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้าน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. เสนอแนะนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

1.พัฒนาสถาบันการแพทย์เฉพาะทางระดับชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มีขีดความสามารถระดับสากลและมีเครือข่ายทางการแพทย์ที่เข้มแข็ง

2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

3. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล

6. พัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

อำนาจหน้าที่/บทบาทภารกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. ให้การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่แพทย์ และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

" We SMART "

We: Wellness สุขภาพดีมีสุข หมายถึง มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ มีการดูแลสุขภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

S: Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ หมายถึง พร้อมให้บริการด้วยไมตรีจิต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และเต็มใจ ที่จะให้บริการ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีระหว่างกัน เพื่อให้มีความสุขและพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

M: Modern มีความทันสมัย หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้ ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

A : Accountability ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม

R : Respect เคารพและให้เกียรติ หมายถึง มีความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น ในการปฏิบัติงาน มีความไว้วางใจ และยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ

T : Transformative Learning มุ่งเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง