อัตราค่าห้อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

รายละเอียดราคาห้อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.พ. 2566

 

การจองห้องพิเศษ
หมายเหตุ

 • ไม่รับลงทะเบียนจองเตียงพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
 • ไม่รับลงทะเบียนจองเตียงพิเศษล่วงหน้า (ยกเว้นผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีบัตรนัดพบแพทย์)
 • ราคาห้องพักเป็นราคาเหมาจ่าย รวมค่าอาหารต่อวันเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าห้องสามัญรวมค่าอาหาร ราคา 400 บาท/วัน
 • ด้วยความปราถนาดีจากงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  โทร. 02-548-1000 ต่อ 1313,1110

  ขั้นตอนการจองห้องพิเศษ
 • รับเฉพาะผู้ป่วยโรคอายุรกรรม โรคทางศัลยกรรม
 • โรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ(มีการผ่าตัด) และโรคด้านหู คอ จมูก รับจองได้ที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ
 • ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานกับหอผู้ป่วยพิเศษ เพื่อส่งรายชื่อผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจองห้องพิเศษ เวลา 8.00 น. / 10.00 น. / 13.00 น. / 18.00 น.
 • ผู้ใช้สิทธิ พรบ. (เบิกได้ตามสิทธิ 700 บาท) อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  เบิกได้ตามสิทธิ(บาท)
  จ่ายส่วนเกิน(บาท)
  ห้องเดี่ยว (สูท) 4,000 700 3,300
  ห้องเดี่ยว(วีไอพีั) 2,500 700 1,800
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000 700 300
   
  ผู้ใช้สิทธิ พรบ. (เบิกได้ตามสิทธิ 1,000 บาท) อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  เบิกได้ตามสิทธิ(บาท)
  จ่ายส่วนเกิน(บาท)
  ห้องเดี่ยว (สูท) 4,000 1,000 3,000
  ห้องเดี่ยว(วีไอพี) 2,500 1,000 1,500
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000 1,000 ไม่จ่ายเพิ่ม
   
  ผู้ใช้สิทธิ กองทุนทดแทน อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  เบิกได้ตามสิทธิ(บาท)
  จ่ายส่วนเกิน(บาท)
  ห้องเดี่ยว (สูท) 4,000 650 3,350
  ห้องเดี่ยว(วีไอพี) 2,500 650 1,850
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000 650 350
   
  ห้องพิเศษ ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม / กุมารเวชกรรม
  บุคคลทั่วไป (เบิกไม่ได้)
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  ห้องเดี่ยว 2,500
  ห้องคู่ 1,300
   
  บุคคลทั่วไป (เบิกไม่ได้) อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  ห้องเดี่ยว(สูท) 4,000
  ห้องเดี่ยว(วีไอพี) 2,500
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000
   
  ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง / บัตรประกันสังคม / สิทธิผู้พิการ อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง
  ราคาห้อง(บาท)
  เบิกได้ตามสิทธิ(บาท)
  จ่ายส่วนเกิน(บาท)
  ห้องเดี่ยว(สูท) 4,000 380 3,620
  ห้องเดี่ยว(วีไอพี) 2,500 380 2,120
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000 380 620
  **ยกเว้นสิทธิประกันสังคม ห้องรวมไม่ต้องชำระส่วนเกิน**
   
  ผู้ใช้สิทธิข้าราชการ / เบิกต้นสังกัด อาคารนวราชจักรี
  ประเภทห้อง ราคา(บาท) เบิกได้ตามสิทธิ คงเหลือ จ่ายส่วนเกิน(บาท)
  ห้องเดี่ยว(สูท) 4,000 1,000 3,000 1,500
  ห้องเดี่ยว(วีไอพี) 2,500 1,000 1,500 750
  ห้องรวม(4-6เตียง) 1,000 1,000 ไม่มี ไม่มี
  หมายเหตุ
  -รัฐวิสาหกิจได้สิทธิค่าห้องพิเศษตามหนังสือต้นสังกัดเท่านั้น
  -ข้าราชการกรมการแพทย์ โปรดแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ราชการ(ได้ส่วนลด50%)
  -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีญาติสายตรงเจ้าหน้าที่โปรดแสดงบัตรเจ้าหน้าที่(ได้ส่วนลดเพิ่ม50%)