ประวัติโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จุดเด่น

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
มุ่งเน้นให้บริการด้านคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ วินิจฉัย รักษาโรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและอาเซียน
และให้บริการศูนย์พิษวิทยา ตรวจสารเคมีให้แก่ประชาชน