คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกกุมารเวชกรรม


คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลากุมารเวชกรรม

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
  • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
  • เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้
  • แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
  • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
  • ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ
คลินิกกุมาร
วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ
8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป
13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
ตารางเวลาการตรวจ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ คลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ หมายเหตุ
วันจันทร์ บ่าย (13.00 - 14.00 น.) - Chest คลินิก พญ.พิมพร / พญ.อนิตา ทุกจันทร์ที่ 1 ของเดือน
วันอังคาร เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic นพ.ปรเมศวร์ / พญ.อนิตา / พญ.ธนาภา / พญ.สุนิศา
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - High Risk Clinic ทุกวันอังคารที่ 1 2 3
วันพุธ เช้า (07.00 - 16.00 น.) - คลินิกโรคเลือด พญ.อัญชลี
เช้า (09.00 - 11.00 น.) - คลินิกโรคผิวหนัง พญ.เติมแสง ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน
บ่าย (03.00 - 14.30 น.) - คลินิกโรคโภชนา พญ.เจีนมรัตน์ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
วันพฤหัสบดี เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต (ในเวลา)
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic

คลินิกกุมารเวชกรรมนอกเวลากุมารเวชกรรมเวลา 16.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กนอกเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. รับใบสั่งยาจากห้องเวชระเบียน
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
  • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
  • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
ตารางเวลาการตรวจ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ คลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ หมายเหตุ
วันอังคาร เย็น (16.00 - 19.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
วันพุธ เย็น (16.00 - 19.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ พญ.วิลาสินี
วันพฤหัสบดี เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
รายชื่อแพทย์
ชื่อ - นามสกุล สาขา หมายเหตุ
พญ.เติมแสง ศรีสุวรรณภรณ์ กุมารเวชศาสตร์, ผิวหนัง
พญ.บุญรอด แสงอังคนาวิน ทารกแรกเกิด
พญ.เจียมรัตน์ ผลาสินธุ์ กุมารเวชศาสตร์, โภชนาการ
นพ.สาธิต สันตดุสิต ภูมิแพ้
พญ.อัญชลี อร่ามเธียรธำรง โรคเลือด
พญ.พิมพร ชีพทินกรถาวร โรคทางเดินระบบหายใจ
พญ.อนิตา ลุวีระ ทารกแรกเกิด
พญ.วิลาสินี ชาตะเมธีกุล ภูมิแพ้ ปฏิบัติงาน ถึง 30 เมษายน 2561
นพ.ปรเมศวร์ วงศ์ประเสริฐ ทารกแรกเกิด
พญ.พรกมล ประทีปทองคำ กุมารเวชศาสตร์
พญ.สุนิศา เสาวรรณ ทารกแรกเกิด
พญ.ปวีณา เอนกสมบูรณ์ผล กุมารเวชศาสตร์
พญ.ณัชชา อุ่นภัทร ลาศึกษาถึงกรกฏาคม 2563