คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกกุมารเวชกรรม


คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลา

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
    • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
    • เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้
    • แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
    • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
    • ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ
คลินิกกุมาร
วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ
8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป
13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
ตารางเวลาการตรวจ ในเวลาราชการ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ คลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ หมายเหตุ
วันจันทร์ เช้า (09.00 - 11.00 น.) - คลินิกโรคระบบประสาท พญ.กรกมล โหรสกุล ทุกจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
บ่าย (13.00 - 14.00 น.) - Chest คลินิก พญ.พิมพร / พญ.อนิตา ทุกจันทร์ที่ 1 ของเดือน
วันอังคาร บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic พญ.ธนาภา / พญ.อนิตา / พญ.สุนิศา / นพ.ปรเมศวร์
- High Risk Clinic ทุกวันอังคารที่ 1 2 3
วันพุธ เช้า (09.00 - 11.00 น.) - คลินิกโรคเลือด พญ.อัญชลี
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - คลินิกโภชนาการ พญ.เจียมรัตน์ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
วันพฤหัสบดี บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic
ศุกร์ เช้า (09.00 - 11.00 น.) - คลินิกโรคผิวหนัง พญ.เติมแสง
ตารางเวลาการตรวจ นอกเวลาราชการ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ
วันจันทร์ 16.00-20.00 นพ.ศักดิ์ระวี รัตนพรรณ
วันอังคาร 16.00-20.00 พญ.ธมนวรรณ เรืองพระยา
วันพุธ 16.00-20.00 นพ.ศักดิ์ระวี รัตนพรรณ
วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 นพ.ชยุต ไตรติลานันท์
เสาร์ 8.00-12.00 พญ.พิมพร ชีพทินกรถาวร
รายชื่อแพทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา
1 แพทย์หญิงธนาภา    แสงอังคนาวิน ทารกแรกเกิด
2 แพทย์หญิงเจียมรัตน์    ผลาสินธุ์ โภชนาการในเด็ก
3 แพทย์หญิงอัญชลี    อร่ามเธียรธำรง โรคเลือด
4 แพทย์หญิงพิมพร    ชีพทินกรถาวร โรคระบบทางเดินหายใจ
5 แพทย์หญิงอนิตา    ลุวีระ ทารกแรกเกิด
6 แพทย์หญิงพรกมล    ประทีปทองคำ กุมารแพทย์
7 แพทย์หญิงสุนิศา    เสาวรรณ ทารกแรกเกิด
8 นายแพทย์ปรเมศวร์    วงศ์ประเสริฐ ทารกแรกเกิด
9 แพทย์หญิงปวีณา    วงศ์บพิธ กุมารแพทย์
10 แพทย์หญิงสุพิชญา    เฉียงตะวัน กุมารแพทย์
11 แพทย์หญิงธมนวรรณ    เรืองพระยา กุมารแพทย์
12 แพทย์หญิงวีรยา    ธนาเจริญสกุล กุมารแพทย์
แพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1 นายแพทย์ชยุต    ไตรติลานันท์
แพทย์ ลูกจ้างรายคาบ
1 นายแพทย์สุรชัย    สุรางค์ศรีรัฐ ทางเดินอาหาร (Part time)
2 แพทย์หญิงเติมแสง    ศรีสุวรรณภรณ์ ผิวหนัง (Part time)
3 แพทย์หญิงกรกมล    โหรสกุล ระบบประสาท (Part time)
4 นายแพทย์สาธิต    สันตดุสิต