คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิกกุมารเวชกรรม


คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลากุมารเวชกรรม

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
  • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
  • เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้
  • แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
  • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
  • ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ
คลินิกกุมาร
วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ
8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป
13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
ตารางเวลาการตรวจ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ คลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ หมายเหตุ
วันจันทร์ บ่าย (13.00 - 14.00 น.) - Chest คลินิก พญ.พิมพร / พญ.อนิตา ทุกจันทร์ที่ 1 ของเดือน
วันอังคาร เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic นพ.ปรเมศวร์ / พญ.อนิตา / พญ.ธนาภา / พญ.สุนิศา
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - High Risk Clinic ทุกวันอังคารที่ 1 2 3
วันพุธ เช้า (07.00 - 16.00 น.) - คลินิกโรคเลือด พญ.อัญชลี
เช้า (09.00 - 11.00 น.) - คลินิกโรคผิวหนัง พญ.เติมแสง ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน
บ่าย (03.00 - 14.30 น.) - คลินิกโรคโภชนา พญ.เจีนมรัตน์ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน
วันพฤหัสบดี เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต (ในเวลา)
บ่าย (13.00 - 14.30 น.) - Well baby clinic

คลินิกกุมารเวชกรรมนอกเวลากุมารเวชกรรมเวลา 16.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กนอกเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. รับใบสั่งยาจากห้องเวชระเบียน
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
  • นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
  • เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
ตารางเวลาการตรวจ
วันที่ออกตรวจ ช่วงเวลาตรวจ คลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ รายชื่อแพทย์ที่ตรวจ หมายเหตุ
วันอังคาร เย็น (16.00 - 19.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
วันพุธ เย็น (16.00 - 19.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ พญ.วิลาสินี
วันพฤหัสบดี เช้า (08.00 - 11.00 น.) - คลินิกภูมิแพ้ นพ.สาธิต
รายชื่อแพทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาขา
1 แพทย์หญิงธนาภา    แสงอังคนาวิน ทารกแรกเกิด
2 แพทย์หญิงเจียมรัตน์    ผลาสินธุ์ โภชนาการในเด็ก
3 แพทย์หญิงอัญชลี    อร่ามเธียรธำรง โรคเลือด
4 แพทย์หญิงพิมพร    ชีพทินกรถาวร โรคระบบทางเดินหายใจ
5 แพทย์หญิงอนิตา    ลุวีระ ทารกแรกเกิด
6 แพทย์หญิงพรกมล    ประทีปทองคำ กุมารแพทย์
7 แพทย์หญิงสุนิศา    เสาวรรณ ทารกแรกเกิด
8 นายแพทย์ปรเมศวร์    วงศ์ประเสริฐ ทารกแรกเกิด
9 แพทย์หญิงปวีณา    วงศ์บพิธ กุมารแพทย์
10 แพทย์หญิงณัชชา    อุ่นภัทร กุมารแพทย์
11 แพทย์หญิงสุพิชญา    เฉียงตะวัน กุมารแพทย์
12 นายแพทย์ศักดิ์ระวี    รัตนพรรณ กุมารแพทย์
แพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1 แพทย์หญิงรินนารา    พรเจริญทรัพย์
2 แพทย์หญิงวีรยา    ธนาเจริญสกุล
แพทย์ ลูกจ้างรายคาบ
1 นายแพทย์สุรชัย    สุรางค์ศรีรัฐ ทางเดินอาหาร (Part time)
2 แพทย์หญิงเติมแสง    ศรีสุวรรณภรณ์ ผิวหนัง (Part time)
3 แพทย์หญิงกรกมล    โหรสกุล ระบบประสาท (Part time)