ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใส่เฝือก
ทำแผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก
การผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งการให้บริการเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
นายแพทย์ประชา   สืบพงษ์ศิริ
นาแพทย์สมบูรณ์  สหจารุพัฒน์
นายแพทย์เจริญวัฒน์  อุทัยจรัสรัสมี
นายแพทย์เกรียงไกร   เบญจวงศ์เสถียร
วันอังคาร
นายแพทย์ไตร  พรหมแสง
นายแพทย์ศุภวุฒิ   พฤฒิวรนันท์
นายแพทย์ปิยชาติ   สุทธินาค
นายแพทย์ธีรภัทร อดุลยธรรม
วันพุธ
นายแพทย์ ปรารภ   ติยพัฒนภูติ
นายแพทย์ประชา   สืบพงษ์ศิริ
นายแพทย์อนันต์   ธาราชีวิน
นายแพทย์เกรียงไกร   เบญจวงศ์เสถียร
วันพฤหัสบดี
นายแพทย์ศุภวุฒิ   พฤฒิวรนันท์

นายแพทย์สมบูรณ์  สหจารุพัฒน์
นายแพทย์เจริญวัฒน์ อุทัยจรัสรัสมี
นายแพทย์ธีรภัทร   อดุลยธรรม
วันศุกร์
นายแพทย์ ปรารภ   ติยพัฒนภูติ
นายแพทย์ไตร  พรหมแสง
นายแพทย์อนันต์   ธาราชีวิน
นายแพทย์ปิยชาติ   สุทธินาค