คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง
ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559
หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
วันที่ออกตรวจ
รายชื่อแพทย์
วันจันทร์
นพ.ศุภกร
นพ.กิติพงษ์
 
วันอังคาร
นพ.ศุภกร
นพ.กิติพงษ์
วันพุธ
พญ.อรพรรณ
นพ.เปรมยศ
 
วันพฤหัสบดี
นพ.เปรมยศ
พญ.อรพรรณ
 
วันศุกร์
นพ.เปรมยศ
นพ.ศุภกร
 
วันเสาร์
-
-
 
วันอาทิตย์
-
-