คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ในเวลา รับผู้ป่วยเฉพาะโรคอายุรกรรม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เริ่ม 8.00 – 11.00 น.

คลินิกเฉพาะโรค เช้า 8.00-11.00 และบ่าย 13.00-15.00 น

แพทย์ \ วัน
จันทร์
อังคาร
พุทธ
พฤหัส
ศุกร์
นพ.จำเป็น ผลากรกุล
ตรวจ
พญ.จารุณี ลองคำ
ตรวจ ตรวจ
นพ.ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช
ตรวจ ตรวจ
นพ.สมชาย ฉายชยานนท์
ตรวจ ตรวจ
นพ.ประการ จารุวัฒน์
ตรวจ ตรวจ
นพ.สิทธิเดช มะลิทอง
ตรวจ ตรวจ
นพ.พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช
ตรวจ ตรวจ
นพ.สกุล เล็กศรีสกุล
ตรวจ ตรวจ
พญ.สิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ
ตรวจ ตรวจ
พญ.วรรณ สัมฤทธิมโนพร
ตรวจ ตรวจ
พญ.อัญญรัตน์ วิขญวรรณกุล
ตรวจ ตรวจ
พญ.อาตีนา เอชเอ
ตรวจ ตรวจ
พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ
ตรวจ ตรวจ
พญ.ตรีวรรณ ตัณทดิลก (ลาศึกษา)
ตรวจ ตรวจ
นพ.ภูมิพจน์ สิงห์ดินทร์
ตรวจ ตรวจ
นพ.พลาชาติ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ
นพ.มนัส วงศ์เสงี่ยม
ตรวจ ตรวจ
นพ.ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล
ตรวจ
นพ.พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิด
ตรวจ
นพ.ภานุวัฒน์ เลาบุรารักษ์
ตรวจ
นพ.อาทิตย์ เหงี่ยมสุวรรณ
ตรวจ ตรวจ
พญ.กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร
ตรวจ ตรวจ
นพ.กิตติคุณ จงภัทรนิชพันธ์
ตรวจ ตรวจ
พญ.ณัฎฐณิชา รุ่งกำจัด
ตรวจ ตรวจ

คลินิกเฉพาะโรค  เช้า  8.00-11.00   และบ่าย 13.00-15.00 น

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

Oncology(เช้า)

Hemato (เช้า)

คลินิกสุขภาพ(บ่าย)

Asthma(เช้า)

Pain clioic(บ่าย)

Heart clinic (บ่าย)

Hemato clinic(บ่าย)

TB clinic (บ่าย)

Wafarin clinic (เช้า)

Wafarin clinic (เช้า)