คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ในเวลา รับผู้ป่วยเฉพาะโรคอายุรกรรม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เริ่ม 8.00 – 11.00 น.

คลินิกเฉพาะโรค เช้า 8.00-11.00 และบ่าย 13.00-15.00 น

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์

นพ.ไพโรจน์

พญ.จีรภัทร,นพ.สกุล

นพ.พลาชาติ,นพ.สิทธิเดช

วันอังคาร

นพ.สุพจน์,นพ.จำเป็น

นพ.สมชาย,นพ.พลาชาติ

นพ.มนัส,พญ.วรวรรณ,นพ.ธัญญ์(หัวใจ),

วันพุธ

นพ.ไพโรจน์,นพ.จำเป็น

นพ.ประการ,พญ.เพชรสี

นพ.พลาชาติ,พญ.จารุณี

วันพฤหัสบดี

นพ.สมชาย,นพ.สกุล,พญ.จีรภัทร

นพ.อดุลย์,นพ.พลาชาติ

นพ.สิทธิเดช,นพ.ธัญญ์(หัวใจ)

วันศุกร์

นพ.ประการ

นพ.สุพจน์,นพ.พลาชาติ

พญ.วรวรรณ,พญ.จารุณี


คลินิกเฉพาะโรค  เช้า  8.00-11.00   และบ่าย 13.00-15.00 น

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

Oncology(เช้า)

Hemato (เช้า)

คลินิกสุขภาพ(บ่าย)

Asthma(เช้า)

Pain clioic(บ่าย)

Heart clinic (บ่าย)

Hemato clinic(บ่าย)

TB clinic (บ่าย)

Wafarin clinic (เช้า)

Wafarin clinic (เช้า)