กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ ปี 2548 ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 31 คน ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จำนวน 28 คน
พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญและเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก และยังเกี่ยวข้องกับการแพทย์ในสาขาอื่นๆ โรคทางอายุรกรรมจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของอายุรแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตอายุรแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ติดต่อ ที่สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตึก นวราชจักรี ชั้น 12
เบอร์โทร 02-548-1084 หรือ 02-548-1000 ต่อ 81209
email : aomsmile_nim@hotmail.com

รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์
นพ.ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช ว.14443 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคไต
นพ.สกุล เล็กศรีสกุล ว.14484 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
นพ.สิทธิเดช มะลิทอง ว.23787 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.สมชาย ฉายชยานนท์ ว.21276 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร ว.22693 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
พญ.จารุณี ลองคำ ว.29172 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.สิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ ว.39980 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
พญ.อาตีนา เอชเอ ว.40927 พบ.วว. ประสาทวิทยา
พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ ว.37222 พบ.วว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล ว.36590 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
นพ.พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช ว.34521 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.กิตติคุณ จงภัทรนิชพันธ์ ว.31797 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ.ตรีวรรณ ตัณฑดิลก ว.39519 พบ.วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ.กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร ว.39862 พบ.วว. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ.อาทิตย์ เหงี่ยมสุวรรณ ว.43941 พบ.วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ.วิชวิณณ์ ชัยฉัตรพรสุข ว.55434 พบ.
นพ.ภานุวัฒน์ เลาบุรษาลักษณ์ ว 31713 พบ.

 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กิจกรรม อบรมการพัฒนาหลักสูตรและจริยธรรมสัญจร