คลินิก จักษุ

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิก จักษุ

วัน
ห้องตรวจ 1
ห้องตรวจ 2
วัด IOL
OR1
OR2
จันทร์
พญ.รุจยา พญ.ศันสนีย์ พญ.รุจยา พญ.กมลภัทร(บ่าย) พญ.ศันสนีย์(บ่าย)
อังคาร
พญ.กมภัทร นพ.อังกูร พญ.อังกูร พญ.รุจยา(บ่าย) พญ.อังกูร(บ่าย)
พุธ
พญ.ศันสนีย์ นพ.รุจยา พญ.ศันสนีย์ พญ.อังกูร(เช้า , บ่าย) พญ.กมลภัทร(เช้า , บ่าย)
พฤหัสฯ
พญ.อังกูร พญ.กมลภัทร พญ.ศันสนีย์ (เช้า , บ่าย) พญ.รุจยา(เช้า , บ่าย)
ศุกร์
พญ.ประภัสสร Rotate พญ.รุจยา(เช้า , บ่าย) MINOR (เช้า , บ่าย)
ออกตรวจเวลา 8.30-12.00 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7524,7525