รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ

อาคารนวราช

ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP)2500 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว (สูท)4000 บาท/วัน

รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

รูปภาพห้องโดยรวม