รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ

อาคาร 4

ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษคู่1200 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว1500 บาท/วัน

รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

รูปภาพห้องโดยรวม