คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม เว็บห้องตรวจทันตกรรม

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-548-1000 ต่อ 7453 , 7451
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ทพญ.พรรณมาศ สันตดุสิต ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.กรุณา ทวีสุขเสถียร ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.วิทยาพร เทศศรีเมือง วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน), ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.วารุณี เลิศภิยโยวงศ์ ทันตกรรมบูรณะ, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.มลมาลี โสตถิทัต เวชศาสตร์ช่องปาก, ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ชไมพร ธรรมอักษร วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน), ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

บริการทันตกรรมผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมาย

ทพญ.พรรณมาศ สันตดุสิต ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.กรุณา ทวีสุขเสถียร ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.วิทยาพร เทศศรีเมือง วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)
ทพญ.วารุณี เลิศภิยโยวงศ์ ทันตกรรมบูรณะ
ทพญ.มลมาลี โสตถิทัต เวชศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.ชไมพร ธรรมอักษร วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)
ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า ศัลยกรรมช่องปาก

ห้องตรวจทันตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7453,7451