คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมคลินิกทันตกรรม

ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

คลินิกทันตกรรมมีระบบโทรนัดได้ที่เบอร์ 02-517-4270-9ต่อ 7404,7453,7454
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ

วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 8.00 - 12.00 น.

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตแพทย์หมุนเวียนให้การรักษา
ทพญ.โชต์ลดา  ทพญ.กรุณา  ทพญ.พรรณมาศ ทพญ.วิทยาพร ทพญ.วารุณี
ทพญ.มลมาลี  ทพญ.ชไมพร
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.กรุณา  (เฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันพฤหัสบดี)
ศัลยกรรมทางช่องปาก และเมกซิลโลเฟเชียล
ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 13.00 - 16.00 น.

ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมทั่วไป ในผู้ป่วยนัด

ทันตปริทันต์
ทพญ.โชต์ลดา (วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ)
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.กรุณา  (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.พรรณมาศ (วันจันทร์  วันอังคาร   วันพุธ )
วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)
ทพญ.วิทยาพร  (วันจันทร์  วันพุธ  วันพฤหัสบดี)
 
ทพญ.ชไมพร (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
ทันตกรรมบูรณะ
ทพญ.วารุณี (วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี)
เวชศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.มลมาลี (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
ศัลยกรรมทางช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
ทพ.ณัฐกร แซ่เหง่า(วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ)
ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.มลมาลี (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
   
ห้องตรวจทันตกรรม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  4  โทร 02 - 5174270-9 ต่อ 7453 , 7454