แอพพลิเคชั่น ต่อมลูกหมากโต

แอพพลิเคชั่น "ต่อมลูกหมากโต"


เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประเมินอาการต่อมลูกหมากโต และแนะนำแนวทางการรักษาต่อมลูกหมากโตเบื้องต้น
โดย นพ.นันทวัฒน์ ศิริธานันท์