วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

การใช้บริการห้องเอ็กเรย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

กลุ่มงานรังสีวิทยา

  ผู้ให้ข้อมูล   คุณชุติมา ศรีแก้วนวล นักรังสีการแพทย์
  คุณคณิต พงษ์พิริยะเดชะ นักรังสีการแพทย์
  ความมุ่งหมายของแผนก ตำแหน่งที่ตั้ง  ห้องเอกซเรย์มีให้บริการ 3 พื้นที่
  ห้องเอกซเรย์หมายเลข 6 ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ  ให้บริการผู้ป่วยในและฉุกเฉิน  มีห้องเอกซเรย์ทั้งหมด 3 ห้อง
  ห้องหมายเลข 1 เป็นห้องตรวจพิเศษทางรังสี  โดยเป็นการตรวจอวัยวะภายในด้วย
  ระบบดิจิตอล (Digital  Fluorscopy) เช่น ตรวจหลออาหาร ( Barium Swallow ,Esophagography )
  ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Study) ตรวจดูระบบทางเดินอาหารทั้งหมดจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย
  ( Long GI Study, GI Follow through) และลำไส้ใหญ่ ( Barium Edema )
  รวมทั้งตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ( Intravenous Pyelography,IVP)  เป็นต้น

DSCN0510.
แม่
  ภาพแสดงห้องเอกซเรย์หมายเลข 1 ห้องหมายเลข 2 และ 3 เป็นการให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ( General x ray )
  ให้บริการในการถ่ายภาพเอกซเรย์ในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ปอด ( Chest ) ช่องท้อง กระดูกรยางค์ต่างๆ เป็นต้น

DSCN0521.
DSCN0522
  ภาพแสดงห้องเอกซเรย์หมายเลข 2
DSCN0524
DSCN0525
  ภาพแสดงห้องเอกซเรย์
หมายเลข 3

  ภาพแสดงตัวอย่างภาพเอกซเรย์ เป็นห้องที่ให้บริการตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง  ตรวจดูหลอดเลือด(Color Doppler Ultrasound)
    ตรวจทางสูติ-นรีเวชกรรม ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound )
  ห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound ) เป็นห้องที่ให้บริการตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง 
  ตรวจดูหลอดเลือด(Color Doppler Ultrasound)   ตรวจทางสูติ-นรีเวชกรรม
DSCN0541
DSCN0554
  ภาพแสดงห้องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
  ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Computed Tomography )-ตรวจสมอง ( CT Brain )-ตรวจช่องท้อง ( CT Abdomen ) -ตรวจปอด ( CT Chest )
DSCN0556.jpg
DSCN0560.jpg
  ภาพแสดงห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  ห้องเอกซเรย์ชั้น 2 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)  ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป สำหรับผู้ป่วยนอกตามวันและเวลาราชการ
DSCN0552
DSCN0547
  ภาพแสดงห้องเอกซเรย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
 • ห้องเอกซเรย์นอกเวลา อยู่อาคารอุบัติเหตุเดิม  ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป  สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและนอกเวลาราชการ ( 16.00- 7.00 น. )
 • ขั้นตอนการใช้บริการ
 • ยื่นบัตรโรงพยาบาล ใบสั่งเอกซเรย์ (ใบ Request) ประวัติผู้ป่วย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ห้องทะเบียนเอกซเรย์
DSCN0538
  ภาพแสดงจุดยื่นเอกสาร
 • สำหรับผู้ป่วยที่เคยเอกซเรย์มาแล้ว กรุณานำบัตรโรงพยาบาลมายื่นเพื่อรับ Film เก่า เมื่อได้ซอง Film แล้ว
  ให้นำไปยื่นพร้อมเอกสารเดิมให้กับห้องทะเบียนนั่งรอหน้าห้องทะเบียนเพื่อรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนเอกซเรย์
  เช่น การเปลี่ยนชุด เป็นต้นเมื่อเอกซเรย์เสร็จ รอรับ Film หน้าห้องทะเบียนเช่นเดิม   ถ้ารอนานเกิน 30 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • สำหรับผู้ป่วยนัดต่างๆ ได้แก่ ตรวจพิเศษทางรังสี ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
  ที่มีใบนัดกรุณาเตรียมตัวก่อนตรวจตามใบนัดที่ได้ให้คำแนะนำไว้ 
  กรณีสงสัยหรือต้องการเลื่อนนัดให้โทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบนัดตรวจ 
  นำเอกสารยื่นที่ทะเบียนเอกซเรย์ห้องเบอร์ 6 รับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
 • หมายเหตุ ** กรุณาตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยของท่านที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1
  จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดมาที่ห้องเอกซเรย์หมายเลข 6  ยื่นที่งานทะเบียนเอกซเรย์ 
  โดยไม่ต้องไปห้องตรวจจนกว่าจะทำการตรวจเสร็จและได้รับผล Film หรือมารับผลตามนัดแล้วแต่กรณี
 • สำหรับผู้ป่วยที่ห้องตรวจส่งมานัดตรวจพิเศษต่างๆ ยื่นใบสั่งเอเกซย์(ใบ Request) พร้อมบัตรโรงพยาบาลที่ห้องทะเบียนเอกซร์เบอร์ 6
    เพื่อรับคำแนะนำและใบนัดตรวจ  และเมื่อกลับบ้านกรุณาอ่านใบนัดอีกครั้งเพื่อความเข้าใจ 
  กรณีสงสัยโทรให้ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ในใบนัด
 • การนัดตรวจหรือเลื่อนนัดเอกซเรย์ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02- 5174270-9 ต่อ 1412 ,1308
     เวลา 8.30-19.00 น. 
 • ส่วน ห้องอัลตราซาวด์ โทร 02-5174270-9 ต่อ 1306 ในเวลาราชการเท่านั้น
 • *** สำหรับสตรีมีครรภ์ก่อนเอกซเรย์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน แนะนำ

http://www.angelfire.com/

http://www.radiologyinfo.org/

http://www.oaep.go.th/

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-517-4270-9