ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถวินิจฉัยและรักษาภาวะวิกฤติทางหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile stroke unit) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 คัน
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:09/11/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา