ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 2 เครื่อง
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:21/04/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา