จ้างทำความสะอาดระบบท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศด้วยหุ่นยนต์ อาคารเฉิลมพระเกียรติ ชั้น ๑-๗
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:04/03/2563   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา