ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องวิทยุสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมโต๊ะทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:20/08/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา