ร่างประกาศและร่างเอการประกวดราคาซื้อท่อลมรับ-ส่งยา และสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:04/07/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา