ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียและน้ำฝน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ท่อสูบ ท่อส่ง และโรงเรือน จำนวน 6 เดรื่อง
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:19/06/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา