ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกาตรพื้นฐาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:10/06/2562   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล