ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:01/08/2560   เอกสารแนบ   หน่วยงาน:  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา