โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาวะวิกฤตทางสูติกรรมและการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Early Neonatal Sebsis แก่พยาบาลสูตินารีเวช จำนวน ๓ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางทัศนีย์ ยงค์ตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
false
 
 
 
 
 
วันที่:26/05/2560   เอกสารแนบ   หน่วยงาน: