เอกสารประชาสัมพันธ์


: นางสาวสุนิสา แวงชัยภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โทรศัพท์ 02 517 4270 - 9 ต่อ 2661 มือถือ 083 - 3808239