วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี.

กำหนดวิสัยทัศน์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
เป็นศูนย์วิจัยครบวงจรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่แก้ปัญหาสาธารณสุข
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิกำหนดพันธกิจ
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. สร้างบรรยากาศที่ดีให้เหมาะสมในการทำวิจัย
3. สร้างนักวิจัยหน้าใหม่
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับ
5. อำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยโดยจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
แผนงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
1. พัฒนาศูนย์วิจัยและประเมินเทคโนโลยี ให้มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับ
2. สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผลงานวิจัย
กลยุทธการพัฒนาศูนย์วิจัยและประเมินเทคโนโลยี
1. สร้างภาพลักษณ์ศูนย์วิจัยฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในการดำเนินงานวิจัย
2. พัฒนาระบบการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพผู้วิจัย
4. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาบุคลากรเพื่อผลิตงานวิจัยให้สำเร็จ
5. สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและเชิดชูเกรียติผู้วิจัย


แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์

กลยุทธ์ โครงการ
สร้างภาพลักษณ์ศูนย์วิจัยฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในการดำเนินงานวิจัย - ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลรู้ บทบาทในการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาระบบการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดงานวิจัย - จัดอบรมการสืบค้นข้อมูล พัฒนาระบบการสืบค้น
- จัดตั้งกองทุนสนับสนุนวิชาการการวิจัย
พัฒนาศักยภาพผู้วิจัย - อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกให้มีการสร้างงานวิจัย จากความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาล
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัย หน้าใหม่
- จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาบุคลากรเพื่อผลิตงานวิจัยให้สำเร็จ - สร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย
สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและเชิดชูเกรียติผู้วิจัย - โครงการสัปดาห์นักวิจัย


บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัยปี57

Systematic review wound care.

การใช้ค่าของ PPG (น้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชม.)

การพัฒนาฉลากยารูปภาพสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ

การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี

ความชุกของภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการเสริมพลังในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดต้อกระจก

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการหอบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดจนต้องนอนโรงพยาบาล

ผลลัพธ์ของการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ศึกษาการเรียนรู้สู่การปรับพฤติกรรมการควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อม

ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของทารกคลอดก่อนกำหนดใน NICU

บทคัดย่องานวิจัยปี59

การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะความดันโลหิต

การเปรียบเทียบสภาวะปริทันต์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและหญิงตั้งครรภ์วัยอื่น ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง

การศึกษาคุณภาพของเสมหะต่อการตรวจพบเชื้อวัณโรค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาวิธีการล้างจมูกด้วย Hypotonic Saline กับ Isotonic Saline ในผู้ป่วยโรค

คุณภาพการพยาบาลและผลลัพธ์ด้านหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง โดยประยุกต์ใช้ผ้า

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะ INR สูงเกินเป้าหมายในผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อแบบ Empiricaltreatment ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

ผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชของบุคลากรที่มีความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสม ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผลของการใช้โปรแกรมค้นหาผู้ป่วยโรคไต ที่ได้รับยาที่มีผลต่อไต โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผลของโปรแกรมการดูแลทางโภชนาการต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผลลัพธ์ของการคัดกรองผลเลือดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนิดฉีดโดยเภสัชกร

ผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดย่องานวิจัยปี60

No Data