วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

คลินิกอายุรกรรมคลินิกพิเศษอายุรกรรม เวลา 16.00-20.00 วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 Tel:02-5174270-9 ต่อ 7105,7106,7135,7107

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
พ.อดุลย์ บัณฑุกุล
พ.ประการ จารุวัฒน์
 
วันอังคาร
พ.อดุลย์ บัณฑุกลุ
พญ.จีรภัทร์ ต้นเดือน 1 วัน
พญ.มินตรา
วันพุธ
พ.ไพโรจน์  ยิ่งวัฒนเดช
พญ.อาตีนา
วันพฤหัสบดี
พ.สมชาย ฉายชยานนท์

พญ.ศิริลักษณ์ ทุกวันที่1และ3ของเดือน
พ.พลาชาติ   สุคนธาภิรมย์ ณ.พัทลุง
พ.อาทิตย์ 
วันศุกร์
พญ.อาตีนา
พญ.จารุณี
 
วันเสาร์ (เช้า)
พญ.อัญญารัตน์
พ.สุพจน์  สุไพบูลย์พิพัฒน์
 
วันเสาร์ (บ่าย)
 
 
 
วันอาทิตย์ (เช้า)
พ.วรวรรณ  สัมฤทธิมโนพร
พญ.อัญญารัตน์
 
วันอาทิตย์ (บ่าย)
 
 
 

หมายเหตุ :: เช้า คือ 08.00 - 12.00 และ บ่าย คือ 12.00 - 16.00

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10220 โทรศัพท์ 02-517-4270-9