วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม

ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ในเวลา รับผู้ป่วยเฉพาะโรคอายุรกรรม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เริ่ม 8.00 – 11.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค เช้า 8.00-11.00 และบ่าย 13.00-15.00 น
.

วันที่ออกตรวจ

รายชื่อแพทย์

วันจันทร์
นพ.ไพโรจน์
พญ.จีรภัทร,นพ.สกุล
นพ.พลาชาติ,นพ.สิทธิเดช
วันอังคาร
นพ.สุพจน์,นพ.จำเป็น
นพ.สมชาย,นพ.พลาชาติ
นพ.มนัส,พญ.วรวรรณ,นพ.ธัญญ์(หัวใจ),
วันพุธ
นพ.ไพโรจน์,นพ.จำเป็น
นพ.ประการ,พญ.เพชรสี
นพ.พลาชาติ,พญ.จารุณี
วันพฤหัสบดี
นพ.สมชาย,นพ.สกุล,พญ.จีรภัทร

นพ.อดุลย์,นพ.พลาชาติ
นพ.สิทธิเดช,นพ.ธัญญ์(หัวใจ)
วันศุกร์
นพ.ประการ
นพ.สุพจน์,นพ.พลาชาติ
พญ.วรวรรณ,พญ.จารุณี

คลินิกเฉพาะโรค  เช้า  8.00-11.00   และบ่าย 13.00-15.00 น

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

Oncology(เช้า)
Hemato (เช้า)
คลินิกสุขภาพ(บ่าย)
Asthma(เช้า)
Pain clioic(บ่าย)
Heart clinic (บ่าย)
Hemato clinic(บ่าย)
TB clinic (บ่าย)
Wafarin clinic (เช้า)
Wafarin clinic (เช้า)

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000