วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

คลินิกพิเศษประกันสังคมคลินิก จักษุ

วันที่ออกตรวจ

ห้องตรวจที่1

ห้องตรวจที่2 (9.30-10.30 น.)

ผ่าตัด(OR)

วันจันทร์
พญ.รุจยา + วัดlens
พญ.ศันสนีย์
-
วันอังคาร
พ.อังกูร + วัดlens
พญ.รุจยา
พญ.รุจยา
วันพุธ
พญ.ศันสนีย์ + วัดlens
พญ.รุจยา
พ.อังกูร
วันพฤหัสบดี
พ.อังกูร + วัดlens
-
พญ.ศันสนีย์
วันศุกร์
พญ.ศันสนีย์ + วัดlens
พ.อังกูร
พญ.รุจยา
ออกตรวจเวลา 8.30-12.00 โทร 02-517-4270-9 ต่อ 7524,7525

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-548-1000