โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 4
25 มกราคม - 10 สิงหาคม 2561
  
  • สำหรับผู้สมัครในสังกัดกรมการแพทย์
  • สำหรับผู้สมัครนอกสังกัดกรมการแพทย์
  • หมายเหตุ:- สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
    โทรศัพท์ ๐๒ ๕๑๗ ๔๒๗๐-๙ ต่อ ๒๖๖๐ ๒๖๖๑
    โทรสาร ๐๒ ๙๑๗-๘๙๑๗

    กลับหน้าแรก