วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ

อาคารนวราช

ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP)2500 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว (สูท)4000 บาท/วัน
รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

รูปภาพห้องโดยรวม