วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

ประเภทห้องพิเศษและอัตราค่าห้องพิเศษ

อาคาร 4

ประเภทห้อง ราคา
ห้องพิเศษคู่1200 บาท/วัน
ห้องพิเศษเดี่ยว1500 บาท/วัน
รายละเอียดการจองห้องพิเศษและราคาห้องพัก

รูปภาพห้องโดยรวม