วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นองค์กรสุขภาพแห่งชาติ
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
Slide 1

การตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

       

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม 02-5174270-9

รายการที่ 1

     
ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ควรตรวจดังนี้
     
1.1 เอกซเรย์ปอด ค่าตรวจ 170 บาท
1.2 ตรวจปัสสาวะ U/A ค่าตรวจ 60 บาท
1.3 ความสมบูรณ์และความเข้มข้นของเม็ดเลือด (C.B.C)ค่าตรวจ 100 บาท
1.4 มะเร็งปากมดลูก     ค่าตรวจ 450 บาท
รวมค่าตรวจ  780  บาท
       

รายการที่ 2

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปควรตรวจดังนี้
2.1 รายการ 1.1-1.4 ค่าตรวจ 780 บาท
2.2 ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าตรวจ 60  บาท
2.3 ระดับไขมันในเลือด      
  คลอเรสเตอรอล ค่าตรวจ 60 บาท
  ไตรกรีเซอรไรด์  ค่าตรวจ 100 บาท
  LDL ค่าตรวจ  150 บาท
  HDL  ค่าตรวจ 100 บาท
4. หน้าที่ของไต (BUN, CRE) ค่าตรวจ 120 บาท
5. หน้าที่ของตับ (SGOT,SGPT,ALK)  ค่าตรวจ 180 บาท
6. ระดับกรดยูริกในเลือด ค่าตรวจ 60 บาท

รวมอัตราค่าบริการ  1,610  บาท

       

รายการที่ 3

ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจดังนี้
1. ตรวจตามรายการ 2.1-2.6  ค่าตรวจ 1,610   บาท
2. ตรวจคลื่นหัวใจ  ค่าตรวจ 300 บาท

รวมอัตราค่าบริการ  1,910  บาท

หมายเหตุ
ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ มีสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และสามารถเบิกค่าตรวจได้ การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ตรวจตามรายการที่ 2 และ 3 ก่อนเจาะเลือดต้องงดอาหารและน้ำล่วงหน้า 12 ชั่วโมง ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

       
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี
1. ติดต่อประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ      
2. พบพยาบาลเพื่อคัดกรอง      
3. ทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่ห้องเวชระเบียน(ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)      
4. นั่งรอเรียกชื่อบริเวณห้องตรวจโรคทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการ      
5. พยาบาล/เจ้าหน้าที่โต๊ะ 1 เรียกซักประวัติ วัดความดันโลหิต และชั่งน้ำหนัก      
6. พบเจ้าหน้าที่โต๊ะที่ 2 แนะนำการตรวจแต่ละชนิดตามเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี      
7. รอรับผลการตรวจเลือด ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด ผลตรวจคลื่นหัวใจ      
8. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โต๊ะ 2 พร้อมผลการตรวจทั้งหมด      
9. นั่งรอเรียกชื่อ เพื่อพบแพทย์      

ควรตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02-517-4270-9