เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาล 02-5174270-9
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ไอซียูอายุรกรรม 1332,1333
โอที 7622
เอคโคนายแพทย์ปราการ 1544
เอ็กซเรย์ 7206
เอ็กซเรย์ 1308,1412
อายุรกรรม 5/4 สามัญ 1545
อาคารสถานที่ 7639
อัลตราซาวด์ 1306
ออร์โธ 5/1 สามัญ 1502
องค์กรแพทย์ 1446
ให้คำปรึกษาคุณวันวิสาข์ 7446
หัองพักแพทย์กุมาร 7500,7501
หัวหน้าห้องสักเกตอาการ 2049
หัวหน้าห้องตรวจบัตรทอง 1172
หัวหน้าห้องเจาะเลือด 1359
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 7645
หัวหน้าช่างไฟฟ้า 7010
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 1107
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช 1300,1503
หัวหน้า 4/5 พิเศษ 1453,1477
หัวหน้า 4/5 NB 1452
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7634,7646
ห้องส่องตรวจ 7205,7202,7203
ห้องเลขาผู้อำนวยการ 7632,7649
ห้องรักษาศพ(ในเวลา) 1304
ห้องรักษาศพ(นอกเวลา) 1415
ห้องยา 7123
ห้องยา 7312,7313
ห้องยา 7503,7531
ห้องยา 1119,1153
1 2 3 4 5 6 7 next