โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
หน้าหลัก ทันโรค เสริมสร้างสุขภาพ ติดต่อเรา แนะนำติชม
                   
                   
ตารางแพทย์ออกตรวจ
 
 • ห้องตรวจตา
 • ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์(ห้องตรวจฝากครรภ์)
 • ห้องตรวจ หู คอ จมูก
 • ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์(คลินิกพิเศษ)
 • ห้องตรวจการได้ยิน
 • ห้องตรวจศัลยกรรม
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
 • ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ห้องตรวจทันตกรรม
 • ห้องตรวจอายุรกรรม
 • ห้องตรวจสูติ-นรีเวชศาสตร์
 • ห้องตรวจประกันสังคม
 • ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์(หลังคลอด)
 • ห้องตรวจโรคทั่วไป
 • ห้องตรวจตาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร. 02-51742709- 9 ต่อ 7524, 7525
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.เมธา
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.อังกูร
  พุธ 08.00 - 12.00 น. พญ.รุจยา
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.อังกูร
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. พญ.รุจยา
   
  ห้องตรวจ หู คอ จมูกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7511, 7506
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ คลินิคพิเศษ แพทย์ที่ออกตรวจ
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. พญ.สุวิชชา ริ้วเหลือง 16.00 - 20.00 น. นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ    
  พุธ 08.00 - 12.00 น. พญ.สุวิชชา ริ้วเหลือง 16.00 - 20.00 น. นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ    
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.      
   
  ห้องตรวจการได้ยินอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7545
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ เวลาบ่าย แพทย์ที่ออกตรวจ
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. คุณอัญชลี 13.00 - 16.00 น.  
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. คุณอัญชลี 13.00 - 16.00 น.  
  พุธ 08.00 - 12.00 น. คุณ.อัญชลี 13.00 - 16.00 น.  
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. คุณอัญชลี 13.00 - 16.00 น.  
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. คุณอัญชลี 13.00 - 16.00 น.  
   
  ห้องตรวจกุมารเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7527, 7535
  วัน จำนวนห้องตรวจเช้า จำนวนห้องตรวจบ่าย
  จันทร์ 4 ห้องตรวจ 2 ห้องตรวจ
  - รับ Consult
  - คลินิก Chest จันทร์ที่ 1,3
  อังคาร 5 ห้องตรวจ อังคารที่ 3 มี 5 ห้องตรวจ 2 ห้องตรวจ
  - รับ Consult
  - Well baby clinic
  พุธ 5 ห้องตรวจ พุธที่ 1 มี 6 ห้องตรวจ พุธที่ 3 โรคติดเชื้อ 3 ห้องตรวจ
  - รับ Consult
  - คลินิกโรคเลือดทุกวันพุธ
  - คลินิกโภชนาการ พุธที่ 2
  - คลินิกไรคไต พุธที่ 4
  พฤหัสบดี

  4 ห้องตรวจ (ภูมิแพ้ในเวลา นพ.สาธิต (นัด)

   

  2 ห้องตรวจ
  - รับ Consult
  - Well baby clinic
  ศุกร์ 4 ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ
  - รับ Consult
   
  ห้องตรวจทันตกรรม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  4  โทร 02 - 5174270-9 ต่อ 7453 , 7454
  วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 8.00 - 12.00 น.
  ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทย์หมุนเวียนให้การรักษา
    (ทพญ.โชต์ลดา  ทพญ.กรุณา  ทพญ.พรรณมาศ ทพญ.วิทยาพร ทพญ.วารุณี
    ทพญ.มลมาลี  ทพญ.ชไมพร)
  ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กรุณา  (เฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันพฤหัสบดี)
  วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 13.00 - 16.00 น.
  ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมทั่วไป ในผู้ป่วยนัด
  ทันตปริทันต์ ทพญ.โชต์ลดา (วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ)
  ทันตกรรมประดิษฐ์ ทพญ.กรุณา  (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
  ทันตกรรมจัดฟัน ทพญ.พรรณมาศ (วันจันทร์  วันอังคาร   วันพุธ )
  วิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน) ทพญ.วิทยาพร  (วันจันทร์  วันพุธ  วันพฤหัสบดี)
    ทพญ.ชไมพร (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
  ทันตกรรมบูรณะ ทพญ.วารุณี (วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี)
  เวชศาสตร์ช่องปาก ทพญ.มลมาลี (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
  ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.มลมาลี (วันจันทร์  วันอังคาร  วันพฤหัสบดี)
     
  ห้องตรวจทันตกรรม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  4  โทร 02 - 5174270-9 ต่อ 7453 , 7454
  ทันตกรรมนอกเวลาราชการ  
  ทันตกรรมทั่วไป ทพญ.โชต์ลดา วันพฤหัสบดี  เวลา 16.00 - 20.00 น.
   
  ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7418, 7406
    ห้องตรวจ นรีเวช 1    
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ เวลาบ่าย
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.อวยชัย และ พญ.อรดา 13.00 - 16.00 น.
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.สมโชค และ นพ.รุ่งโรจน์ 13.00 - 16.00 น.
  พุธ 08.00 - 12.00 น. นพ.ดาเนียล และ นพ.กฤษฎา 13.00 - 16.00 น.
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.บุญส่ง และ นพ.ปริญญา 13.00 - 16.00 น.
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.เฉลิมพล และ นพ.อนันตปรีชา 13.00 - 16.00 น.
   
  ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7418, 7406
    ห้องตรวจ นรีเวช 2 (ตรวจหลังคลอด)    
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ เวลาบ่าย
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.เฉลิมพล และ นพ.อนันตปรีชา 13.00 - 16.00 น.
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.อวยชัย และ พญ.อรดา 13.00 - 16.00 น.
  พุธ 08.00 - 12.00 น. นพ.สมโชค และ นพ.รุ่งโรจน์ 13.00 - 16.00 น.
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.ดาเนียล และ นพ.กฤษฎา 13.00 - 16.00 น.
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.บุญส่ง และ นพ.ปริญญา 13.00 - 16.00 น.
   
  ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์         อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7414
    ห้องตรวจ ฝากครรภ์    
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ เวลาบ่าย
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.ดาเนียล และ นพ.กฤษฎา 13.00 - 16.00 น.
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.บุญส่ง และ นพ.ปริญญา 13.00 - 16.00 น.
  พุธ 08.00 - 12.00 น. นพ.เฉลิมพล และ นพ.อนันตปรีชา 13.00 - 16.00 น.
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.อวยชัย และ พญ.อรดา 13.00 - 16.00 น.
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.สมโชค และ นพ.รุ่งโรจน์ 13.00 - 16.00 น.
  คลินิกพิเศษ 1.คลินิกมีบุตรยาก ตรวจ วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
  2.คลินิกสุขภาพ ตรวจ วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
  3.คลินิก Colposcopy ตรวจ วันพุธ เวลา 08.30 - 12.00 น.
  4.คลินิกวัยทอง ตรวจ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.00 น.
  5.คลินิก High Risk ตรวจ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
   
  ห้องตรวจ สูติ-นรีเวชศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7414
    คลีนิกพิเศษ  
  1 คลินิกมีบุตรยาก ตรวจวันพุธ     เวลา 08.30 - 12.00 น.
  2 คลินิกสุขภาพ ตรวจวันพุธ     เวลา 13.00 - 15.00 น.
  3 คลินิก Colposcopy ตรวจวันพุธ     เวลา 08.30 - 12.00 น.
  4 คลินิกวัยทอง ตรวจวันพฤหัสบดี     เวลา 13.00 - 15.00 น.
  5 คลินิก High Risk ตรวจวันศุกร์    เวลา 13.00 - 15.00 น.
   
  ห้องตรวจศัลยกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7335
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ เวลาบ่าย แพทย์ที่ออกตรวจ
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.กิตติวัฒน์ , นพ.อภิสิทธิ์ ,        นพ.ไพโรจน์  (gen surg) 13.00 - 16.00 น. นพ.ทศพล  (Uro)
  พญ.อังคณา  (Plastic)
  นพ.ธเนศ  (Neuro)
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.สุรวุฒิ , นพ.ไชยรัตน์ ,         พญ.กรรณิการ์  (gen surg) 13.00 - 16.00 น. นพ.ดนัย (Neuro)
  พญ.เบญจวรรณ(Plastic)
  นพ.ธเนศ  (Neuro)
  พุธ 08.00 - 12.00 น. นพ.ไพโรจน์ , นพ.จักรชัย (gen surg) 13.00 - 16.00 น. นพ.วิทวัส  (gen surg)
  นพ.ทศพล  (Uro)
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.สุรวุฒิ , นพ.ไชยรัตน์ ,แพทย์กิตติวัฒน์   (gen surg) 13.00 - 16.00 น. นพ.ดนัย (Neuro)
  พญ.เบญจวรรณ(Plastic)
  นพ.นันทวัฒน์ (Uro)
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.วิทวัส , นพ.อภิสิทธิ์ ,            นพ.จักรชัย  (gen surg) 13.00 - 16.00 น.  
  พญ.อังคณา  (Plastic)  
  นพ.นันทวัฒน์ (Uro)  
  พญ.เบญจวรรณ: ศัลยกรรมตกแต่ง ออกตรวจ อังคารและพฤหัสบดีช่วงเช้า
   
  ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7338
  วัน เวลาเช้า แพทย์ที่ออกตรวจ คลินิคพิเศษ แพทย์ที่ออกตรวจ
  จันทร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.เจริญวัฒน์ , นพ.สมบูรณ์ ,นพ.ประชา , นพ.ศักรินทร์ 16.00 - 20.00 น. นพ.ธีรภัทร
  อังคาร 08.00 - 12.00 น. นพ.ศุภวุฒิ , นพ.ธีรภัทร,นพ.ปิยชาติ, นพ.ไตร,นพ.เกรียงไกร 16.00 - 20.00 น. นพ.เกรียงไกร
  พุธ 08.00 - 12.00 น. นพ.ไตร , นพ.มนตรี ,นพ.ประชา , นพ.ปรารภ ,นพ.เกรียงไกร 16.00 - 20.00 น. นพ.ไตร
  พฤหัสบดี 08.00 - 12.00 น. นพ.เจริญวัฒน์ , นพ.ธีรภัทร,นพ.ศุภวุฒิ, นพ.ศักรินทร์,นพ.ธีรภัทร 16.00 - 20.00 น. นพ.ธีรภัทร
  ศุกร์ 08.00 - 12.00 น. นพ.สมบูรณ์ , นพ.มนตรี ,นพ.ปิยชาติ , นพ.ปรารภ,นพ.เกรียงไกร 16.00 - 20.00 น. นพ.เกรียงไกร
   
  ห้องตรวจ อายุรกรรม   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7106, 7107
  วัน แพทย์ออกตรวจ
  จันทร์  นพ.ไพโรจน์,พญ.จิตรสุดา,พญ.จีรภัทร,นพ.สกุล,นพ.พลาชาติ,นพ.สิทธิเดช
  อังคาร นพ.สุพจน์,นพ.จำเป็น,นพ.สมชาย,นพ.พลาชาติ,นพ.มนัส,พญ.วรวรรณ,นพ.ธัญญ์(หัวใจ),
  พุธ นพ.ไพโรจน์,นพ.จำเป็น,นพ.ประการ,พญ.เพชรสี,นพ.พลาชาติ,พญ.จารุณี,นพ.พนัสพงษ์
  พฤหัสบดี นพ.สมชาย,นพ.สกุล,พญ.จีรภัทร,นพ.อดุลย์,นพ.พลาชาติ,นพ.สิทธิเดช,นพ.ธัญญ์(หัวใจ)
  ศุกร์ นพ.ประการ,นพ.สุพจน์,นพ.พลาชาติ,พญ.วรวรรณ,พญ.จารุณี
  หมายเหตุ คลินิกพิเศษหอบหืด ตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00
    คลินิกโรคเลือด มีทุกวันพุธ 12.00 - 14.00
    คลินิกวัณโรค มีทุกวันพฤหัสบดี 12.00-14.00
   
  ห้องตรวจ ประกันสังคม    อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7121
  วัน  แพทย์ออกตรวจในเวลา7.00-16.00 น. แพทย์ตรวจนอกเวลา 16.00-20.00 น.
  จันทร์ พญ.วีรวรรณ จิรวิภาพันธ์ ไม่มีแพทย์ประจำจะมีแพทย์หมุนเวียนทำการตรวจรักษา
    นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
    พญ.สุนีย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ
  อังคาร พญ.วีรวรรณ จิรวิภาพันธ์ นพ.ณัฐกานต์ บุญมามณี
    นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
    นพ.ทำนุ พรหมสมัคร
  พุธ พญ.วีรวรรณ จิรวิภาพันธ์ นพ.ณัฐกานต์ บุญมามณี
    นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี
    พญ.สุนีย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ
  พฤหัสบดี นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี ไม่มีแพทย์ประจำจะมีแพทย์หมุนเวียนทำการตรวจรักษา
    นพ.ทำนุ พรหมสมัคร
    พญ.สุนีย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ
  ศุกร์ นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี นพ.ณัฐกานต์ บุญมามณี
    นพ.ทำนุ พรหมสมัคร
    พญ.สุนีย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ
  วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. นพ.สันต์ชัย เตชะโสภณมณี ไม่มีบริการ
    พญ.สุนีย์ พิพัฒน์พงษ์เลิศ
  วันเสาร์ เวลา 12.00-16.00 น. นพ.สมโชค พัชรพิมล
  วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 12.00 น. นพ.จรัส โชคสุวรรณกิจ ไม่มีบริการ
    แพทย์หมุนเวียนทำการตรวจอีก 1 ท่าน
  วันอาทิตย์ เวลา 12.00- 16.00 น. นพ.จรัส โชคสุวรรณกิจ
   
  ห้องตรวจ โรคทั่วไป  โทร 02-51742709- 9 ต่อ 7120
  * แพทย์ สลับกันออกตรวจ  วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 22.00 น.
   
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230 โทร 025174270ถึง9