/ Nopparat KM
 
 
psc
ประวัติ
 
 

ทิศทางการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus ของกรมการแพทย์

รายงานการประชุม “การประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus (ESB) ของกรม... มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ:  Enterprise Service Bus, ESB, กรมการแพทย์     
โดย psc สร้าง 2013/10/08 14:46:07 แก้ไข 2013/10/08 14:54:44
 
 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล(Teleconference)

 

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล(Teleconference)
ชื่อ
-มีต่อ »

หมวดหมู่: เรื่องเล่าดีๆ
คำสำคัญ: การเรียนการสอนการแพทย์ทางไกล Teleconference    
โดย psc สร้าง 2013/10/08 15:00:49 แก้ไข 2013/10/08 15:04:38
 
 

การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทยสำหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้... มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: วิชาการ  สมาคมเวชสารสนเทศไทย ผู้บริหาร   
โดย psc สร้าง 2013/10/08 15:35:36 แก้ไข -
 
 

การวิเคราะห์ความต้องการกับการออกแบบใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความต้องการกับการออกแบบใช้งานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"
วันที่ ๑๐  เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ  สถานที่ ห้อง... มีต่อ »

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: ระบบเครือข่าย     
โดย psc สร้าง 2013/10/08 17:36:12 แก้ไข -