โปรสเตอร์วันไตโลก โปรสเตอร์วันไตโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 4
โดยมี นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
หลักสูตรนี้ ดำเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
และสถาบันบำราศนราดูร

     
 
LAST UPDATE 01/12/2560