คลินิกทันตกรรมมีระบบโทรนัด

โทรเบอร์ 02-517-4270-9ต่อ 7404,7453,7454

เอกสารแผ่นพับ

  ในฐานะผู้ใหญ่เราจะดูแลฟันของเราอย่างไร
  สุขภาพปากและฟันที่ดีคืออะไร
  สุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก
  กลิ่นปาก ฟันดำเพื่อนซี้ของคนสูบบุหรี่
  บุหรี่กับสุขภาพช่องปากเรื่องใกล้ตัวที่คนมักมองข้าม
 

ประชุมวิชาการ

  ฟันร้าว (cracked teeth) รายงานสรุปโดย ทันตแพทย์หญิงชไมพร ธรรมอักษร
  The Role for Dentists in Snoring and sleep Apnea Treatment รายงานสรุปโดย ทันตแพทย์หญิงวารุณี เลิศภิยโยวงศ์
  เทคนิคการอุดคลองรากฟัน รายงานสรุปโดย ทันตแพทย์หญิงวิทยาพร เทศศรีเมือง
  ฟันคุด เด็ดหัวแล้วทิ้งราก รายงานสรุปโดย ทันตแพทย์หญิงโชต์ลดา บ้วนวงศ
  Practical experience of dental care in cancer patients ทันตแพทย์หญิงกรุณา ทวีสุขเสถียร
  Esthetic alternatives to Amalgam รายงานสรุปโดย ทันตแพทย์หญิงมลมาลี โสตถิทัต